Hypobazar Logo
bod Obchodní podmínky

  I. Úvodní ustanovení

  • 1.1Tyto podmínky upravují vztah mezi uživatelem (dále jen Uživatel) a provozovatelem (dále jen Provozovatel) internetových stránek Hypobazar.cz (dále jen Stránky), obsahují závazná pravidla a podmínky užívání služeb portálu, které je povinen dodržovat každý, kdo tyto služby využívá.
  • 1.2Stránky slouží ke zprostředkování obchodních poptávek a nabídek a za účelem navázání spolupráce pro registrované Uživatele. Poptávkou a nabídkou je požadavek s cílem najít vhodného dodavatele hypotečních úvěrů nebo úvěrů ze stavebního spoření, také zájemce o nemovitost resp. zájemce o převzetí stávajícího závazku uživatele (dále jen Inzerce)
  • 1.3Uživatelem služeb stránek je každá osoba, která Stránky používá a při využívání služeb Stránek přistoupila k těmto podmínkám nebo každá osoba, která se v souladu s těmito podmínkami zaregistruje a/nebo se již zaregistrovala v rámci využívání některé služby Stránek.
  • 1.4Stránkami nebo Portálem se rozumí veškerý obsah těchto stránek včetně obsahu jednotlivých rubrik či prohlášení.
  • 1.5Veškeré oznámení či nabídky činěné prostřednictvím těchto stránek jsou pouze informativní a nezavazují ani Provozovatele ani jakoukoliv třetí osobu. Ke vzniku vzájemného závazku může vést pouze uzavření řádné smlouvy nikoliv projevy učiněné na tomto Portálu nebo jeho prostřednictvím.

  II. Registrace uživatele

  • 2.1Registrace se provádí vyplněním příslušných údajů a odesláním formuláře Stránek. Formulář je oprávněna vyplnit a odeslat pouze osoba starší 18 let plně způsobilá k právním úkonům nebo osoba mladší 18 let za přítomnosti svého zákonného zástupce, který rovněž za tuto osobu vysloví souhlas s těmito Obchodními podmínkami.
  • 2.2Poskytnuté údaje při registraci může Uživatel kdykoli doplnit, změnit či upravit. Uživatel je srozuměn s tím, že některé z poskytnutých údajů mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Registrací na tomto portále souhlasil uživatel s poskytnutím osobních údajů, celé prohlášení je možno nalézt v bodu IV. těchto Všeobecných obchodních podmínek a byly uživateli poskytnuty při registraci.
  • 2.3Uživatel je povinen seznámit se s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami před odesláním registračního formuláře. Udělení souhlasu s Všeobecnými obchodními podmínkami a s poskytnutím osobních údajů je nezbytnou podmínkou pro dokončení Registrace a Užívání Služby. Souhlas Uživatel vyjadřuje zaškrtnutím políčka „Souhlasím s podmínkami Hypobazaru a s poskytnutím osobních údajů“, které je umístěno v každém registračním formuláři.
  • 2.4Okamžikem obdržení potvrzení o úspěšném přijetí formuláře je založen vztah mezi Uživatelem a Poskytovatelem, který se řídí těmito Obchodními podmínkami. Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že provedením Registrace Uživatel vyslovuje souhlas s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami, výslovně akceptuje veškerá jejich ustanovení a zavazuje se dodržovat pravidla v nich stanovená.
  • 2.5Uživatel svou registrací prohlašuje, že jím poskytnuté registrační údaje jsou pravdivé.
  • 2.6Provozovatel je oprávněn bez předchozího oznámení tyto podmínky změnit. Nové podmínky jsou považovány za platné od okamžiku jejich uveřejnění.

  III. Pravidla poskytování služby

  • 3.1Provozovatel poskytuje služby, které umožňují uživatelům vkládat na Stránky Inzerci, či zadávat poptávku na jednotlivé služby. Služby Stránek umožňují zobrazení, třídění i vyhledávání informací obsažených v Inzerci.
  • 3.2Uživatel bere na vědomí, že veškerá Inzerce umístěná Uživatelem Stránky představuje obsah Uživatele. Zodpovědnost za veškeré texty, obrázky a další obsah vkládaný Uživatelem nese sám Uživatel, který tento obsah na Stránky vložil, nikoliv Provozovatel stránek. Uživatel souhlasí, že v rámci užívání Portálu nebude postupovat v rozporu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb. a tr. zákoníku, zejména pak: nebude používat urážlivých, sprostých, vulgárních, rasistických a jiných nevhodných psaných výrazů. Nebude bez souhlasu Provozovatele vkládat na Stránky Inzerci, která je: reklamními a jinými propagačními texty, reklamními emaily, internetovými odkazy propagující jiné servery, odkazy jiné servery, nebo obrázky. Nebude vkládat na Stránky obrázky urážlivého, neetického nebo pornografického charakteru a nebude pomocí systému rozesílat hromadnou poštu ostatním uživatelům.
  • 3.3Zakázaná Inzerce: Uživatel je také povinen zdržet se umisťování a zveřejňování inzerce, která: není myšlená jako vážná, dostatečně určitá nebo srozumitelná, může představovat jednání v rozporu s dobrými mravy, která je způsobilá přivodit újmu jiným osobám fyzickým i právnickým nebo spotřebitelům, a to zejména ve formě klamavé reklamy, klamavého označení zboží nebo služeb, vyvolání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti, zlehčování, zakázané srovnávací reklamy, nebo jiného obdobného jednání. Zakázaný je obsah, který: porušuje platné zákony, zejména autorský zákon, šíří nesnášenlivost či podněcuje ke zločinnosti. Zcela zakázán je erotický a pornografický obsah, hrubě urážlivý či nemorální obsah a obsah, který jiným způsobem porušuje platné právní předpisy či dobré mravy, dále je zakázáno užívání služby, které ji úmyslně narušuje, přetěžuje či poškozuje její jméno a jiný.
  • 3.4Provozovatel si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do systému a Stránek včetně funkcionalit bez nutnosti předchozího oznámení Uživatelům.
  • 3.5Provozovatel je oprávněn bez dalšího upozornění Uživatele či jeho Inzerci se systému odstranit, zejména pokud má podezření, že činnost Uživatele není v souladu s právním řádem ČR nebo s těmito podmínkami, případně by omezovala funkčnost nebo stabilitu systému Provozovatele.
  • 3.6Provozovatel má právo určit rozsah poskytované služby a její časové trvání, kdy základním časovým úsekem pro trvání registrace případně inzerce je 6 měsíců. Provozovatel může tuto základní dobu bez dalšího prodloužit nebo zkrátit.

  IV. Ochrana osobních údajů

  • 4.1Osobní údaje a citlivé údaje. Osobními údaji se rozumí informace o Uživateli, na základě kterých lze Uživatele přímo či nepřímo identifikovat. Citlivými údaji se rozumí informace o osobních údajích Uživatele, vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politickém postoji, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů nebo jakýkoli biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů.
  • 4.2Rozsah osobních údajů. V souladu s čl. III VSP vyžaduje Poskytovatel v rámci Registrace povinné osobní údaje. Uživatel může dobrovolně dle svého uvážení sdělit Poskytovateli další nepovinné údaje.
  • 4.3Rozsah citlivých údajů. Poskytnutí jakýchkoli citlivých údajů není povinné. Poskytovatel po Uživateli nevyžaduje ani nebude vyžadovat jakékoli citlivé údaje. Pokud Uživatel poskytne v rámci služby jakékoli citlivé údaje, činí tak dobrovolně na základě svého uvážení.
  • 4.4Ochrana osobních údajů. Poskytovatel shromažďuje a uchovává Uživatelem zadané osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v elektronicky zabezpečené databázi.
  • 4.5Poskytovatel však nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby získají přístup k osobním údajům jednotlivých Uživatelů a/nebo k jejich uživatelským účtům a/nebo k příslušné databázi Poskytovatele a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám.
  • 4.6Uživatel prohlašuje, že si je vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.
  • 4.7Zpracování osobních údajů. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat osobní údaje jednotlivých Uživatelů pro vlastní potřeby (tj. za účelem poskytování Služby podle těchto Obchodních podmínek) a pro statistické účely.
  • 4.8Souhlas uživatele se zpracováním osobních údajů. Provedením registrace (tj. vyplněním registračního formuláře, zaškrtnutím políčka a odesláním vyplněného registračního formuláře) uděluje Uživatel v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „ZoOÚ“) se zpracováním osobních údajů poskytnutých dle těchto Všeobecných podmínek Poskytovateli jako správci, za účelem identifikace Uživatele při registraci.
  • 4.9Předávání osobních údajů. Provedením registrace uděluje Uživatel Poskytovateli souhlas k předání osobních údajů Uživatele spolupracujícím osobám, a to výhradně smluvním stranám spolupracujících s Provozovatelem na základě platných smluv s příslušnými ustanoveními ve smyslu ochrany osobních údajů.
  • 4.10Zpracovatel. Správce je oprávněn pověřit v souladu se ZoOÚ třetí osobu jako zpracovatele osobních údajů.
  • 4.11Doba udělení souhlasu, odvolání souhlasu. Uživatel uděluje shora uvedené souhlasy se zpracováním a předáváním osobních údajů na dobu 10 (deseti) let, neodvolá-li svůj souhlas dříve. Souhlas Uživatele se zpracováním osobních údajů dle tohoto čl. V. VSP je dobrovolný. Uživatel je oprávněn kdykoli po založení Uživatelského účtu tento souhlas písemně odvolat na adrese Poskytovatele. Po odvolání souhlasu společnost Poskytovatel zajistí, aby veškeré údaje Uživatele byly z databáze Služby a z Uživatelského účtu Uživatele zlikvidovány a současně zajistí, aby tyto údaje nebyly dále zpracovávány či šířeny za účelem dalšího poskytování Služby. V takovém případě se na Uživatele nebudou vztahovat ta ustanovení Smluvních podmínek, která jsou podmíněna poskytnutím souhlasu.
  • 4.12Přístup Uživatele k údajům. Uživatel má od okamžiku založení Uživatelského účtu právo kdykoliv požádat Poskytovatele o informaci o zpracovávání svých osobních údajů. V takovém případě Poskytovatel poskytne Uživateli informace v rozsahu stanoveném ZoOÚ. Pokud se Uživatel domnívá, že Poskytovatel zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se ZoOÚ, má právo požádat Poskytovatele (nebo Zpracovatele) o vysvětlení nebo požadovat, aby Poskytovatel (nebo Zpracovatel) odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Uživatel je dále oprávněn se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.
  • 4.13Poskytnutí osobních údajů. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel může být povinen poskytnout osobní údaje na základě zákona nebo ke splnění své zákonné povinnosti (např. v rámci soudních či správních řízení). Poskytovatel je dále oprávněn, bude-li to nezbytné, zpřístupnit osobní údaje k ochraně práv Poskytovatele nebo propojených osob, nebo k ochraně osobní bezpečnosti Uživatelů nebo třetích osob.
  • 4.14Statistická data. Uživatel souhlasí s anonymním užitím a/nebo zveřejněním registračních a statistických údajů Poskytovatelem. Statistické údaje a jejich sestavy však nebudou obsahovat osobní údaje takového charakteru, které by mohly na základě jednoho či více těchto údajů, přímo či nepřímo identifikovat Uživatele nebo které by umožnily jakékoli třetí osobě Uživatele kontaktovat.
  • 4.15Obchodní sdělení, reklama. Uživatel dává Poskytovateli souhlas s využíváním podrobností jeho elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, obsahující zejména informace o novinkách Služby a o produktech a službách třetích osob, a to i ve formě reklamních patiček a reklamních sdělení, tj. krátkých sdělení připojovaných k příchozí elektronické poště. Uživatel má v souladu se zákonem právo kdykoliv další zasílání obchodních sdělení odmítnout.

  V. Práva a povinnostií

  • 5.1Poskytovatel neposkytuje Uživateli žádné záruky ohledně Stránek, zejména žádné záruky ohledně funkčnosti a dostupnosti Stránek.
  • 5.2Poskytovatel Uživateli neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s používáním stránek.
  • 5.3Poskytovatel neodpovídá za jakýkoliv následek poskytnutí nesprávných, nepřesných či neúplných údajů o Uživateli a jejich zveřejnění.
  • 5.4Poskytovatel není odpovědný za Inzerci třetích osob zobrazovanou Uživatelům Stránek, a to zejména za reklamní sdělení třetích osob zobrazovaná v rámci stránek.
  • 5.5Poskytovatel v žádném případě nepřebírá žádné záruky ani odpovědnost za řádné a včasné plnění povinností Uživatelů Služby (tj. zadavatele nabídky či poptávky).
  • 5.6Uživatel se zavazuje odškodnit Poskytovatele za veškerou újmu, která mu vznikne v důsledku porušením ustanovení těchto Podmínek Uživatelem.
  • 5.7Uživatel nemá nárok na úhrady jakékoliv škody spojené s užíváním libovolné služby Portálu.

  VI. Ostatní ustanovení

  • 6.1Uživatel svou registrací vyslovuje souhlas se zasíláním e-mailů do schránky, jejíž adresu uvedl při registraci v souvislosti s využíváním služeb Portálu. E-mail může mít informační nebo reklamní charakter. Tyto aktivity nejsou považovány za tzv. spam. Nesouhlas se zasíláním těchto e-mailů může Uživatel oznámit Provozovateli serveru prostřednictvím emailu.
  • 6.2Tyto podmínky, práva a povinnosti zde neuvedená se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem , případně uzavřenými individuálními smlouvami.
  • 6.3Poskytnutí konkrétních poradenských služeb a zprostředkování financování se řídí zvláštní písemnou smlouvou uzavřenou mezi Zprostředkovatelem a Uživatelem obsah tohoto Portálu a není v žádném případě ofertou k uzavření smlouvy nebo příslibem. Vylučuje se použití § 1798, 1799, 1800, dále §1780 až 1784, a § 2884 až 2886 zákona 89/2012 Sb.
  • 6.4Provozovatelem tohoto portálu je společnost Multilabel s.r.o.

  VII. Ceny a poplatky

  • 7.1Registrace a využívání všech služeb Stránek je zcela zdarma s výjimkou obsaženou v uzavřených individuálních zprostředkovatelských smluv s Provozovatelem, kdy režim takovéhoto vztahu se řídí výhradně takto uzavřenou smlouvou, včetně cen poplatků a provizí.
  • 7.2Uživatel není oprávněn požadovat po Provozovateli jakékoliv plnění v souvislosti se sděleními učiněnými Provozovatelem prostřednictvím tohoto Portálu.
Nová hypotéka
Refinancování